Yhdistyksen säännöt

Tampere Tunnetuksi ry:n voimassaolevat säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tampere Tunnetuksi ry ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on Tampereen ja tamperelaisen elinkeinoelämän tunnetuksi tekeminen ja kaupungin keskustan elävöittäminen.
Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä voittoa tavoittelemattaTampereen Valoviikot, Kukkaisviikot, Joulun avauksen, erilaisia muita vastaavia tapahtumia, kokouksia ja neuvottelutilaisuuksia, julkaisemalla tiedonantoja ja julkaisuja sekä toimimalla muilla näihin verrattavilla tavoilla.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voivat päästä oikeuskelpoiset juridiset ja fyysiset henkilöt, jotka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseniksi. Näiden varsinaisten jäsenten lisäksi yhdistyksellä voi olla kannatusjäseninä oikeuskelpoisia juridisia henkilöitä, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa ja jotka hallitus hyväksyy jäseniksi.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksestä voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai menettelyllään on loukannut yhdistyksen tarkoitusperiä, on hallituksella oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä.

5. Jäsenmaksu

Varsinaisilta ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suurudesta päättää vuosikokous erikseen kummallekin jäsenryhmälle.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kolmetoista jäsentä, joista yksi valitaan vuosittain kaupunginhallituksen nimeämistä ehdokkaista, ja joista kuusi on vuosittain erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä muut tarvittavat hallituksesta muodostettavat toimikunnat.
Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä määrää heidän palkkionsa.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään viisi sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna, on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai jonkun muun hallituksen siihen määräämän henkilön kanssa.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille hyvissä ajoin ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-toukokuussa.
Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä syys-joulukuussa.
Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä tai hänen valtuuttamallaan yksi ääni. Kannatusjäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, ilmoituksella paikallisissa hallituksen määräämissä sanomalehdissä tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

11. Vuosikokoukset (kevät- ja syyskokous)

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo – ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
6. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja valitaan 1 hallituksen jäsen kaupunginhallituksen nimeämistä ehdokkaista ja määrätään hallituksen kokouspalkkoiden suuruus
7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkaantuessa sen varat siirtyvät Tampereen kaupungille kaupunginhallituksen käytettäväksi yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseen.