Yhdistyksen jäsenkyselyn tuloksia

Posted on

Tampere Tunnetuksi ry:n huhtikuussa 2013 toteuttaman jäsenkyselyn tulokset ovat nyt valmiit. Kyselyssä selvitettiin yhdistyksen jäsenten näkemyksiä keskustan elämästä ja sen kehittämisestä. Kyselyyn saatiin yhteensä 44 vastausta.

Väite 1: Ratikka on  hyvä asia Tampereen keskustalle

Kyselyyn vastanneista 77 % (34) oli sitä mieltä, että suunniteltu ratikka on hyvä asia. Myönteistä suhtautumista perusteltiin etäisyyksien lyhentämisellä, keskustan elävöittämisellä ja ekologisuudella. Monet näkivät auto- ja bussiliikenteen vähentämisen keinona parantaa keskustan viihtyvyyttä. Yksi vastaajista ehdotti teemaratikoita.

Vastaajista 11 % (5) piti ratikkaa huonona ajatuksena. Ei-vastauksissa mainittiin ratikan olevan kallis ja turha investointi, ja sen nähtiin palvelevan vain pientä osaa seutukunnan asukkaista. Vastaajista 11 % (5) ei ottanut kantaa ratikkakysymykseen.

Väite 2: Tunneli on hyvä asia Tampereen keskustalle

Vastaajista 70 % (31) piti rantatunnelia hyvänä asiana. Tunnelia perusteltiin uuden asuinalueen syntymisellä, ruuhkien purkamisella ja ulkomaiden esimerkillä sekä orientoitumisella tulevaisuuteen. Aluetta myös pidettiin turhan kauniina vain autojen käyttöön, ja tunnelin uskottiin houkuttelevan lisää potentiaalisia asiakkaita.

Ei-vastauksia saatiin 16 % (7). Näitä perusteltiin tunnelin kalliilla hinnalla. Tamperetta myös pidettiin sen verran pienenä kaupunkina, ettei suuria ruuhkia ole, ja nykyisistä selvittäisiin muilla keinoilla. Vastaajista 14 % (6) ei kallistunut kumpaankaan suuntaan.

Väite 3: Keskustan tapahtumilla on positiivista merkitystä liiketoiminnalle

Suurin osa vastaajista, 91 % (40), piti keskustan tapahtumia positiivisena asiana liiketoiminnalle. Tapahtumien uskottiin tuovan lisää asiakkaita keskustan alueelle. Vastaajat toivoivat lisää monipuolisia kaupunginosatapahtumia keskustaan sekä tapahtumia enemmän ympäri kaupunkia ja ympäri vuoden. Tapahtumille haluttiin myös lisää markkinointia. Vastaajat olivat myös halukkaita hyödyntämään sosiaalista mediaa tapahtumien tiedottamisessa ja kokeilemaan uusia yhteistyömuotoja eri toimijoiden kesken.

Kukaan vastaajista ei pitänyt kaupunkitapahtumia huonona asiana liiketoiminnan kannalta, mutta 9 % (4) ei kuvaillut niitä myöskään positiivisiksi. Tapahtumien haittapuolina vastaajat mainitsivat muun muassa Keskustoria rumentavat kaljateltat, joiden tilalle toivottiin muunlaisia terasseja. Myös tapahtumien luonne vaikutti joidenkin vastaajien suhtautumiseen: esimerkkeinä häiritsevistä tapahtumista mainittiin isot festivaalit ja cosplay-tapahtumat.

Väite 4: Tampereen keskustassa on toimialakeskittymiä

Toimiajakeskittymistä kysyttäessä vastaukset jakautuivat selkeimmin. Sekä samaa että eri mieltä väitteen kanssa oli 36 % (16) vastaajista. Lähes saman verran, 27 % (12) vastaajista, ei ottanut kantaa kumpaankaan suuntaan.

Esimerkeiksi keskittymistä nimettiin museokeskittymä Finlaysonin ja Tampellan alueella, ravintolakeskittymä keskustan itäosassa, design ja galleriat Hämeenpuistossa, muoti ja design Otavalankadun ja Hatanpään valtatien kulmassa sekä antiikkiliikkeet Satakunnankadulla. Konkreettisia esimerkkijä mainittiin kuitenkin tässä kohtaa varsin vähän. Joidenkin vastaajien mielestä keskittymiä on osittain, ja lisää keskittymiä toivottiin. Yksi vastaaja piti Koskikeskusta haitallisena ydinkeskustan liikkeille.

Lopuksi: Mitä keskustasta puuttuu tällä hetkellä tai mitä haluaisit muuttaa?

Vastaukset tähän viimeiseen kysymykseen olivat varsin moninaisia. Eniten toivottiin keskustaan lisää kävelykatuja, ravintoloita, kahviloita, uusia liikkeitä ja kauppakeskuksia. Myös siisteys ja turvallisuus mainittiin kehittämiskelpoisiksi alueiksi: juopottelu ja häiriköt pilaavat monen vastaajan mielestä keskustaa. Tunnelin ja ratikan tarpeellisuutta korostettiin tässäkin kysymyksessä useamman kerran, ja moni vastaaja toivoi lisää pyöräparkkeja ja -reittejä. Bussiliikenteen meluisuuden koki ongelmaksi muutama vastaaja.

Keskustorille toivottiin lisää elämää, ja toisaalta yksi vastaaja toivoi keskustan laajenemista kauemmas Keskustorista. Yksittäisiä parannusideoita olivat muun muassa Laukontorin elävöittäminen, museoiden ja teatterien yhteinen lippukassa, Laikun lavan entistä parempi hyödyntäminen, pienvenereitti Iidesjärveltä keskustaan, miellyttävämpien terassien rakentaminen sekä kahviloiden lisääminen Hämeenpuistoon.